Recommended
Thu Sep 19 @19:30
Wissmer / Chausson / Strauss / Dvořák
September 2019
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Upcoming Events

Thu 19 Sep - 7:30 PM - 1 Days to go | Place: Grandhotel Ambassador Národní dům
Wissmer / Chausson / Strauss / Dvořák
Sun 22 Sep - 6:00 PM - 4 Days to go | Place: Hotel Thermal (the Small Hall)
Chamber Concert
Thu 26 Sep - 7:30 PM - 8 Days to go | Place: Grandhotel Ambassador Národní dům
"Saint Wenceslav"
Thu 3 Oct - 7:30 PM - 15 Days to go | Place: Spa III
Dvořák / Martinů / Suk
Wed 16 Oct - 7:30 PM - 28 Days to go | Place: Grandhotel Ambassador Národní dům
Concert In Collaboration With Jazzfest

Předsmluvní informace a obchodní podmínky

 

 

dirigent

Předsmluvní informace Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové organizace, pro spotřebitele

 

Než učiníte závaznou nabídku na nákup zboží tím, že nám odešlete svou objednávku, sdělujeme vám údaje, o kterých jsme povinni vás před uzavřením smlouvy informovat:

 1. Údaje o prodávajícím

Odesláním objednávky na tomto webovém rozhraní objednáte zboží od Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové organizace, IČ: 635 54 585, se sídlem Husovo náměstí 2, Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 459.

 1. Kupní smlouva, obchodní podmínky

2.1         Odesláním objednávky učiníte závazný návrh na nákup vámi zvoleného zboží z našeho e-shopu. Jakmile obdržíte od nás e-mailem oznámení, že objednávku přijímáme, dojde k uzavření kupní smlouvy.

2.2         Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.3         Kupní smlouvu vám zašleme e-mailem. Sami ji také uložíme; k této námi uložené smlouvě nebudete mít přístup.

2.4         Nákup zboží v tomto e-shopu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové organizace. Věnujte jim svou pozornost před odesláním objednávky.

 1. Objednávka

3.1         Před zasláním objednávky si budete moci zkontrolovat vámi zadané údaje a případně je i opravit nebo změnit. Posledním krokem objednávky, kterým nám objednávku zašlete, je kliknutí na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.

 1. Právo odstoupit od smlouvy

4.1         Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, pokud neporušíte původní obal dodané zvukové nahrávky.

4.2         Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace, Husovo náměstí 2, Karlovy Vary, 360 01, e-mail: kso@kso.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

4.3         Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

5.1         Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.2         Převzetí zboží:Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, v neporušeném obalu zašlete zpět nebo je předejte na adrese Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace, Husovo náměstí 2, Karlovy Vary, 360 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

5.3         Náklady spojené s vrácením zboží:Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5.4         Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží:Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6. Vady zboží

6.1     V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v kupní smlouvě,čl. 7.2. Všeobecných obchodních podmínek Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové organizace,nebo v zákoně(dále jen vadné plnění), může kupující (spotřebitel) vždy požadovat opravu vadného zboží. Výměnu zboží lze požadovat tehdy, nelze-li vadu odstranit opravou (tzv. neodstranitelná vada), je-li vad větší počet, nebo se vady vyskytly opakovaně i po opravě, a zároveň výměna zboží za nové není vzhledem k povaze vady nepřiměřená. Vrácení peněz lze požadovat tehdy, má-li kupující zároveň právo odstoupit od kupní smlouvy, tj. v případě, jedná-li se o neodstranitelnou vadu nebo opakovaný výskyt vady i po opravě, a zároveň to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Uplatní-li kupující některé z navrhovaných práv z vadného plnění v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je prodávající oprávněn vyřídit nárok kupujícího z vadného plnění jiným vhodným způsobem.

6.2     Právo z vadného plnění můžete uplatnit nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy obdržíme od vás reklamované zboží. Spolu s reklamovaným zbožím musíte předložit originál dokladu o koupi zboží (daňový doklad).

6.3     Práva z vadného plnění musíte uplatnit písemným oznámením zaslaným na adresu Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace, Husovo náměstí 2, Karlovy Vary, 360 01.

7. Náklady na komunikaci s námi

Náklady, které vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s nákupem zboží (internetové připojení, telefonní hovory), se neliší od sazby, kterou účtuje váš poskytovatel služby elektronických komunikací, a ponesete je sami.

8. Stížnosti

         Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti. Se svou stížností se můžete rovněž obrátit na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce.

9. Informace o kodexech chování

Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všeobecné obchodní podmínky Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové organizace

1. Preambule

1.1.        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové organizace, IČ: 635 54 585, se sídlem Husovo náměstí 2, Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 459 (dále jen prodávající), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kso.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.2.        Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kso.cz (dále jen webová stránka) a další související právní vztahy.

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce

1.5.        Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

2.1. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace, IČ:635 54 585, se sídlem Husovo náměstí 2, Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 459.

2.2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podnikatelem se rozumí:osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami, ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.

3. Uzavření Kupní smlouvy

3.1.        Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží, které má prodávající k dispozici, spolu s cenami tohoto zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Přehled zboží na webovém rozhraní obchodu není závazným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádného zboží uvedeného v přehledu.

3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen objednávka) obsahuje zejména informace:

-              o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-             o způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-              o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.4.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího). Prodávající není povinen přezkoumávat správnost údajů zadaných kupujícím v objednávce.

3.5.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před odesláním přijetí objednávky o dodatečné potvrzení, resp. upřesnění objednávky (například písemně či telefonicky) kupujícím.

3.6.        Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.        Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8.        Do okamžiku převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, při čemž použije tentýž platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.9.        Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od sazby, kterou účtuje příslušný poskytovatel služby elektronických komunikací kupujícímu za takové služby v jiných případech, a kupující si je hradí sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.        Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží, náklady na zabalení zboží a náklady na dodání zboží (dále společně jen kupní cena) ve výši uvedené na webovém rozhraní obchodu.

4.2.        Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při převzetí zboží od přepravce (dobírka) v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. ______________.

4.3.        V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná bezprostředně před předáním zboží kupujícímu dopravcem. V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem je kupní cena splatná nejpozději následující pracovní den po odeslání objednávky.

4.4.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení, resp. upřesnění objednávky dle čl. 3.5, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, že kupující zvolil úhradu v hotovosti.

4.5.        Prodávající vystaví po uzavření kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (popř. zjednodušený daňový doklad) na kupní cenu a zašle jej spolu se zbožím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující obdrží daňový doklad za podmínky uhrazení kupní ceny dle kupní smlouvy. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

5.1.        Ustanovení čl. 5.2. – 5.7 se použijí pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel.

5.2          Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. h) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.3.        Nejedná-li se o případ uvedený v 5.2 ani jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující oprávněn odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

5.4.        Kupující odstoupí od smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) odeslaným na adresu Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace, Husovo nám. 2, Karlovy Vary, 360 01, či na adresu elektronické pošty prodávajícího This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

5.5.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3. – 5.4. se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení, zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace, Husovo nám. 2, Karlovy Vary, 360 01. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy; není však povinen vracet kupujícímu kupní cenu ani jakoukoli její část dříve, než mu kupující předá dotčené zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající není povinen vracet rozdíl mezi náklady na způsob dodání zboží zvolený kupujícím a náklady na nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel. Neurčí-li kupující jinak, použije prodávající pro vrácení kupní ceny tentýž platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny.

5.6.        Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

5.7.        Nárok na náhradu újmy vzniklé prodávajícímu snížením hodnoty zboží podle čl. 5.6 je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.        Způsob dodání zboží volí prodávající ze způsobů dodání nabízených prodávajícím, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

-          osobní převzetí v sídle prodávajícího

-          doručení prostřednictvím České pošty

6.2.             V případě, že se prodávající s kupujícím dohodli na jiném způsobu dodání na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

6.3.             Dostupnost zboží je uvedena vždy v detailu tohoto zboží. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 10 dnů.

6.4.             Kupující je povinen převzít zboží při jeho doručení dopravcem na sjednaném místě dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.5.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.        Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad ihned informovat dopravce a prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.1.        Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099–2112 občanského zákoníku, resp. ustanoveními § 2165 a násl. občanského zákoníku, není-li kupující podnikatel, popř. dalšími příslušnými právními předpisy.

7.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadná již při převzetí. Je-li kupující podnikatel, dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení ujednaných v kupní smlouvě, a nejsou-li ujednány, v jakosti a provedení vhodných pro účel, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

7.3.        V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v čl. 7.2. těchto obchodních podmínek (dále jen „vadné plnění“), může kupující (spotřebitel) vždy požadovat opravu vadného zboží.Výměnu zboží lze požadovat tehdy, nelze-li vadu odstranit opravou (tzv. neodstranitelná vada), je-li vad větší počet, nebo se vady vyskytly opakovaně i po opravě, a zároveň výměna zboží za nové není vzhledem k povaze vady nepřiměřená.Vrácení peněz lze požadovat tehdy, má-li kupující zároveň právo odstoupit od kupní smlouvy, tj. v případě, jedná-li se o neodstranitelnou vadu nebo opakovaný výskyt vady i po opravě, a zároveň to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Uplatní-likupující některé z navrhovaných práv z vadného plnění v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je prodávající oprávněn vyřídit nárok kupujícího z vadného plnění jiným vhodným způsobem.

7.4.        V případě, že zboží nemá vlastnosti uvedené v čl. 7.2. těchto obchodních podmínek a jedná se o podstatné porušení smlouvy, má kupující (podnikatel) právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo podle předchozí věty si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo podle tohoto odstavce včas, má práva podle čl. 7.3. V případě, že je vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo podle předchozí věty, může prodávající dodat chybějící zboží nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující buď požadovat slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.5.        Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Kupující (podnikatel) je povinen oznámit vadu prodávajícímu a uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.6.        Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese jeho sídla Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace, Husovo náměstí 2, Karlovy Vary, 360 01. Je povinen předat prodávajícímu vadné zboží spolu s originálem dokladu o jeho koupi (daňový doklad). Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.        Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.2.        Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.4.        Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

8.5.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.6.        Vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti. Kupující (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně jen osobní údaje).

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu na webovém rozhraní obchodu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje v objednávce správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně.

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-              požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-              požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou sdělí prodávajícímu.

11.Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná.

11.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, řídí se jejich vzájemná práva a povinnosti obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni doručení objednávky prodávajícímu.

Tickets

ADVANCED BOOKING AND TICKETS RESERVATION

1/ BY PHONE OR IN PERSON

The Karlovy Vary Symphony Orchestra Ticket Office
Windsor Carlsbad - Spa III, Mlýnské nábř. 5, Karlovy Vary
Tel.: +420 353 232 026
GSM: +420 602 672 825
 
Opening hours:
Monday           10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Tuesday          10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Wednesday      10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Thursday         10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Friday             10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Vstupenky sedadlo

 

 

Grandhotel Ambassador Národní dům – Reception Desk

T. G. Masaryka 1088/24
360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel.:+420 353 408 100
 
Branches of the Karlovy Vary Infocentre
T. G. Masaryka 53, 360 01 Karlovy Vary, tel.: +420 355 321 171
Lázeňská 14, 360 01 Karlovy Vary, tel.: +420 773 290 632
Opening hours:
Mon – Fri 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Sat – Sun 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
 

2/ ONLINE at our website www.kso.cz

or at the Karlovy Vary Ticket website http://vstupenky.karlovyvary.cz

ADMISSION DISCOUNTS FOR SEASON TICKETS AND SPECIAL CONCERTS

 • 50% for holders of the ZTP severe disability card or the ZTP/P severe disability requiring special assistance card
 • 30% seniors 60 years and up
 • 50% for children under 15 years of age
 • 50% for students
 • 30% family admission (three or more family members)

Free Admission

 • students of primary art schools (upon presenting the PAS student’s ID)
 • children under 5 years of age
 • escorts of students of primary art schools pay an admission fee of CZK 100 (one adult per student)

Seats in the first two rows are reserved for these discounted tickets.

Attention!

Individual discounts cannot be combined.

The discount can be applied only upon presenting a valid card entitling the holder to the discount.

 Further information on discounts, tickets, and concerts on Tel.: +420 353 232 026, GSM: +420 602672 825 or at the e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Where you can find us?

Grandhotel Ambassador Národní dům

T.G. Masaryka 1088/24

360 01 Karlovy Vary

 

FESTIVE HALL ORPHEUM

 

 

 MG 0325

    Windsor Carlsbad Lázně III

Mlýnské nábř. 5
360 01 Karlovy Vary

ANTONÍN DVOŘÁK'S CONCERT HALL 

Tel.: 353 232 026
GSM: 777 744 893
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 MG 6342

 

Grandhotel Pupp

                                   Mírové náměstí 2 
                              360 01 Karlovy Vary

                                  FESTIVE HALL

Pupp sál2 

Karlovy Vary Municipal Theater

                           Divadelní náměstí 21
                            360 01 Karlovy Vary

 
divadlo nový 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Šéfdirigent

Jan Kučera

Šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru

Dirigent, skladatel a klavírista patří mezi nejvšestrannější české umělce. Na Pražské konzervatoři absolvoval u Bohuslava Řehoře skladatelský obor a u Miriam Němcové a Miroslava Košlera obor dirigentský, v němž jej následně na HAMU vedl Vladimír Válek.

5O7C0391


V rámci svého absolventského dirigentského koncertu na Pražské konzervatoři debutoval se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a provedl v premiéře své tři symfonické básně na motivy českých spisovatelů (Kundera, Hrabal, Kolář). Jako skladatel zasahuje do mnoha oblastí, tvoří kompozice symfonické, komorní i písňové a zároveň má na svém kontě přes třicet scénických hudeb k inscenacím pražských i oblastních divadelních scén. V letech 2002 – 2010 byl jeho hlavním působištěm Symfonický orchestr Českého rozhlasu (nejprve asistent tehdejšího šéfdirigenta Vladimíra Válka, v sezonách 2008 – 2010 na pozici dirigenta). V říjnu 2007 se SOČR úspěšně vystoupil mj. s Dvořákovou Novosvětskou symfonií v Musikverein ve Vídni a uvedl ji společně s Beethovenovými symfoniemi i během japonského turné. V tomtéž roce získal čestné uznání v Mezinárodní dirigentské soutěži Pražského jara. U příležitosti českého předsednictví EU 2009 s tímto tělesem natočil pro Supraphon hymny 27 členských států Evropské unie. Jako dirigent pravidelně spolupracuje s předními českými orchestry, s nimiž kromě klasického repertoáru provedl nebo natočil více než sto symfonických skladeb soudobých autorů, často v premiéře. Se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK provedl Smetanovu Mou vlast, Janáčkovu Glagolskou mši či Beethovenovu Symfonii č. 9 „S Ódou na radost“. Tento orchestr řídil i během turné po Velké Británii v roce 2015.

Působí i na operní scéně. V Národním divadle moravskoslezském v Ostravě dirigoval Mirandolinu Bohuslava Martinů a Prokofjevovu operu Ohnivý anděl. Na Nové scéně Národního divadla v Praze nastudoval dvě krátké opery Dmitrije Šostakoviče - Antiformalistický jarmark/Orango a ve světové premiéře svoji komickou operu Rudá Marie, komponovanou na námět kultovního rozhlasového seriálu Rodinka Tlučhořových autorů Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse. V lednu 2016 nastudoval ve Stavovském divadle operu La Cenerentola (Popelka) Gioacchina Rossiniho.

O nás

 

Karlovarský symfonický orchestr

Karlovarský symfonický orchestr působí již 185. sezónu. Je nestarším orchestrem na území Čech a jedním z nejstarších na světě. Založen byl už roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské těleso. O čtyřicet let později jej Labitzkého syn August proměnil ve stálý symfonický orchestr s všestranným repertoárem. Významným počinem orchestru bylo uvedení kontinentální premiéry Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka v Poštovním dvoře 20. července roku 1894.

orch

Vyjmenovat všechny významné osobnosti, které byly a jsou s Karlovarským symfonickým orchestrem spojené, je nesplnitelný úkol. Za všechny jmenujme alespoň houslistu a dirigenta Roberta Manzera, díky kterému získal orchestr vynikající vztahy s významnými osobnostmi evropské hudby, mimo jiné s Pablem Casalsem a Richardem Straussem. S orchestrem spoluúčinkovali renomovaní dirigenti Jiří Bělohlávek, Dean Dixon, Aram Chačaturjan, Zdeněk Košler, Charles Mackerras, Libor Pešek, klavíristé Emil Gilels, Ivan Moravec, Pascal Gallet, Kun Woo Paik, Izumi Tateno, houslisté David Oistrach, Gidon Kremer, Josef Suk, Ivan Ženatý, Pavel Šporcl, Gabriela Demeterová, Václav Hudeček, violoncellista Peter Bruns, Mstislav Rostropovič a Jiří Bárta, cembalistka Zuzana Růžičková nebo pěvkyně Magdalena Hajóssyová a Eva Urbanová.

Ze stálých dirigentů se na profilu tělesa výrazně podíleli Václav Neumann, pozdější šéfdirigent České Filharmonie, Vladimír Matěj, Josef Hercl a Radomil Eliška. Na jejich odkaz navázal v letech 1991 - 1998 Angličan Douglas Bostock, který s orchestrem realizoval četné nahrávky CD. V letech 2004 až 2009 zde působil jako šéfdirigent prof. Jiří Stárek. Od července 2011 do června 2015 zastával pozici šéfdirigenta orchestru Francouz Martin Lebel. Od července 2015 zastává funkci šéfdirigenta orchestru Jan Kučera.

V současné době přinášíme milovníkům skvělé hudby kromě letních promenádních koncertů, které k lázeňskému městu neodmyslitelně patří, i pravidelné abonentní cykly i četné mimořádné projekty. K těm se řadí projekt Nosferatu – symfonie za šera nebo multižánrový koncert Proměny se skupinou Čechomor a s rekordní návštěvností 4.500 diváků Letního kina nebo koncert s maďarskou skupinou OMEGA taktéž v Letním kině. Tradičně se podílíme na slavnostním Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech. Tradiční je spolupráce s Karlovarským Jazzfestem a prestižní Pěveckou soutěží Antonína Dvořáka.

Od roku 1992 pořádá Karlovarský symfonický orchestr hudební festival Beethovenovy dny. V roce 2018 se uskuteční již 60. ročník jednoho z nejstarších hudebních festivalů v Evropě – Dvořákův karlovarský podzim.

Karlovarský symfonický orchestr vždy patřil a patří k základním pilířům kultury v Karlových Varech.
Díky vaší přízni věříme, že k nim bude patřit i nadále.

Dolor Sit

KSOLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed a venenatis dolor. Proin bibendum lacus non est volutpat, et vulputate enim pulvinar. Duis et ultrices est, ac interdum dui. Sed eleifend nisi eu euismod ultrices. Etiam tincidunt porttitor viverra. Sed viverra porttitor ipsum ac sollicitudin. Aliquam suscipit varius ligula, ornare euismod nunc facilisis porta. Fusce sagittis aliquam turpis, a commodo nulla ornare non. Ut urna mauris, dapibus at sem blandit, gravida congue ligula.

Read more: Dolor Sit

Amet Consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed a venenatis dolor. Proin bibendum lacus non est volutpat, et vulputate enim pulvinar. Duis et ultrices est, ac interdum dui. Sed eleifend nisi eu euismod ultrices. Etiam tincidunt porttitor viverra. Sed viverra porttitor ipsum ac sollicitudin. Aliquam suscipit varius ligula, ornare euismod nunc facilisis porta. Fusce sagittis aliquam turpis, a commodo nulla ornare non. Ut urna mauris, dapibus at sem blandit, gravida congue ligula.

Read more: Amet Consectetur

Sed a venenatis dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed a venenatis dolor. Proin bibendum lacus non est volutpat, et vulputate enim pulvinar. Duis et ultrices est, ac interdum dui. Sed eleifend nisi eu euismod ultrices. Etiam tincidunt porttitor viverra. Sed viverra porttitor ipsum ac sollicitudin. Aliquam suscipit varius ligula, ornare euismod nunc facilisis porta. Fusce sagittis aliquam turpis, a commodo nulla ornare non. Ut urna mauris, dapibus at sem blandit, gravida congue ligula.

Read more: Sed a venenatis dolor

Ohlasy

Výchovné koncerty

Ohlasy na výchovné koncerty Karlovaského symfonického orchestru.

Těší nás hrát pro Vás a užívat si s Vámi hodiny plné výborné hudby a zábavy. A ještě více nás těší, když se Vám naše pořady líbí a dáte nám o tom vědět.
Je to pro nás znamení, že naše práce má smysl.
Děkujeme Vám!

 

 

ohlasy

"Dobrý den, rády bychom touto cestou poděkovaly za uspořádání výchovného koncertu KSO. Pořad se nám všem - dětem i paním učitelkám - velmi líbil. Časové rozvržení, průvodní slovo pana Braunreitera, hudební ukázky KSO, vše doplněno vtipem ze strany účinkujících se setkalo jen s kladným ohlasem. Velmi pěkný nápad, který se podařilo i úspěšně realizovat.
Další podobné projekty přeje kolektiv učitelek 1. stupně ze ZŠ Májová v Ostrově."

Monika Müllerová, ZŠ Májová Ostrov

 

"Vážení, dovolte, abych jménem svých učitelek a našich dětí poděkovala za nádherný zážitek, který jste nám v čase vánočním umožnili. Vystoupení vašich muzikantů a paní Vodičkové, bylo něžným pohlazením pro nás všechny. Vystoupení bylo nádherně připravené a přesně odpovídalo věkovým skupinám dětí. Domnívám se, že odměnou byly pusinky a očka otevřená úžasem. Rády bychom, aby spolupráce s KSO a námi pokračovala a stala se tradicí, kdy jindy malé děti mají možnost poznat vážnou hudbu a opravdové umělce - a věřte, že ti tady opravdu byli. Ještě jednou velké díky a přejeme Vám všem krásné svátky a mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v Novém roce."

Kroupová Alena, VUOP MŠ Mládežnická

 

"Vážení pořadatelé a účinkující,
tímto bychom Vám chtěli poděkovat za neobyčejný hudební zážitek. Zároveň bychom vám rádi pochválili celkovou koncepci celého představení, která byla velice zajímavá. Zejména nás oslovilo průvodní slovo vysvětlující obsah hudby i "herecký" výkon. Studenti byli nadšeni a děkují za získanou odměnu. Jediná výraznější výtka míří na délku vystoupení, která většině studentů přišla krátká. Těšíme se na další spolupráci a přejeme mnoho spokojených posluchačů."

S pozdravem Petra Sojková, Gymnázium Sokolov

 

"Dobrý den, jménem učitelek 1. stupně ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov - pracoviště Sadov, bych chtěla poděkovat Karlovarskému symfonickému orchestru a všem, kdo se podílel na přípravě výchovného koncertu, který jsme navštívili 11. 12. 2013 v Lázních III. Žákům 1. - 5. ročníku se koncert moc líbil a užili si ho. Po dlouhé době jsme opět měli možnost slyšet vážnou hudbu živě. Vtipný doprovod pana Braunreitera všechny pobavil a neméně nás zaujali i samotní hráči orchestru, kteří, jak bylo vidět, se s chutí do programu zapojili. Vhodně byla zvolena i délka programu. Děti bez problémů udržely pozornost až do konce.

Rádi bychom se opět zúčastnili vašich dalších výchovných koncertů.
Děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů."

Za kolektiv učitelek Mgr. Hana Silovská

 

"Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za nádherný zážitek, který nám zprostředkoval váš orchestr spolu s panem moderátorem. Uchvacující formou byla našim studentům přiblížena hudba, kterou obvykle neposlouchají. Hraje mi tu CD, které jsem obdržela a i já jsem celý den naplněná pohodou. Naši studenti, ać původně protestovali proti vážné hudbě, celou cestu zpět do školy (Soukromá obchodní akademie Podnikatel s.r.o.) probírali ten krásný zážitek a ti co se "ulili" a radši pomáhali ve škole, jim tiše záviděli. Naši zarputilí zlobiči, které jsme s sebou radši nevzali, dokonce slzu uronili :-)) Ještě jednou za všechny moc děkuji a doufám, že v dalším roce pro nás zase připravíte nějakou skladbu s poutavým průvodním slovem.

Ještě jednou díky za to, že jste. Koncert KSO určitě navštívím i soukromě."

Ing. Jana Voráčová, učitelka SOAP, s.r.o.

 

„Protože hraji na klarinet a na klavír, mám ke klasické hudbě blízko. Z hudebních skladatelů mám nejraději Antonína Dvořáka, proto jsem byla programem nadšená. Velice se mi líbil výběr ukázek. Poslouchat naživo orchestr plný nádherných nástrojů byl úžasný zážitek. Ráda bych někdy přišla na celý koncert, protože jsem byla nadšená.“

studentka 2. ročníku Gymnázia Sokolov

 

Bližší informace o našich výchovných koncertech a plánovaných termínech Vám rádi sdělíme. Kontaktujte nás!

Patricie Jelínková - tel.602 672 818: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hlavním partnerem pořadů pro děti a mládež je společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Vodakva

Výchovné koncerty Karlovarského symfonického orchestru
se mohou uskutečnit díky podpoře Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.
Děkujeme!